HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2013

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG
CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH ĐÀ NẴNG

Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 1: Tên gọi

CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH ĐÀ NẴNG

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

 • Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người yêu
  thích nghệ thuật nhiếp ảnh ở thành phố Đà Nẵng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự
  chịu trách nhiệm, đúng qui định của pháp luật nhà nước Việt Nam.
 • Mục đích của Câu lạc bộ nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên, tăng cường giao lưu, học
  hỏi và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên hoạt động trên lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật.

Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

 • Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng tổ chức và hoạt động theo đúng qui định của Pháp luật.
  Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn của Hội Nhiếp ảnh
  nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
 • Tham gia các hoạt động do Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức
  như: Trao đổi nâng cao và nghiệp vụ chuyên môn, tham gia các cuộc thi ảnh tại địa phương,
  khu vực, quốc gia, quốc tế, giao lưu hợp tác với các câu lạc bộ nhiếp ảnh ở các địa phương
  trong cả nước.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4: Nhiệm vụ:

Tập hợp, đoàn kết hội viên hoạt động trên lĩnh vực nhiếp ảnh, tổ chức các hoạt động
nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, giúp đỡ hội viên sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị tư
tưởng, nghệ thuật góp phần xây dựng con người mới và nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam
đậm đà bản sắc dân tộc.

Điều 5: Quyền hạn

 • Được tham gia ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch hoạt động và các văn bản do Câu
  lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng ban hành.
 • Được giao lưu, học hỏi, trao đổi, phối hợp các hoạt động trên lĩnh vực nhiếp ảnh với
  các Câu lạc bộ khác trên cả nước.
 • Được tổ chức các hoạt động xây dựng quĩ của Câu lạc bộ, tiếp nhận các khoản tài trợ
  của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích tổ chức các hoạt động về nhiếp ảnh theo đúng các
  qui định của pháp luật.

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện gia nhập Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng

 • Là công dân Việt Nam hoạt động nhiếp ảnh nghệ thuật trong thành phố Đà Nẵng gồm
  sáng tác, lý luận phê bình, giảng dạy… quan tâm, yêu thích và mong muốn tham gia các hoạt
  động của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng.
 • Với người sáng tác phải có tác phẩm tham gia triển lãm do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà
  Nẵng tổ chức, hoặc Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố tổ chức.
 • Với người làm công tác giảng dạy, lý luận phê bình thường xuyên có bài viết được
  đăng trên các báo trung ương và địa phương và đang giảng dạy về bộ môn nhiếp ảnh tại các
  trường.

Điều 7: Nhiệm vụ của hội viên

 • Chấp hành qui chế và các nghị quyết của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng
 • Tích cực tham gia các hoạt động, sinh hoạt của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng theo
  qui định,
 • Không ngừng nâng cao nghề nghiệp, lao động sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt
  động góp phần xây dựng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng lớn mạnh.
 • Thường xuyên báo cáo các hoạt động chuyên môn với Câu lạc bộ
 • Đóng hội phí đúng theo qui định của Câu lạc bộ

Điều 8: Quyền của hội viên

 • Được cấp thẻ hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng để hoạt động chuyên môn
 • Được tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các ban
  chuyên môn khác thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng.
 • Được giới thiệu để kết nạp vào Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, hoặc
  Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam theo qui định.
 •  Được tham gia mọi sinh hoạt về nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra, phê bình, chất vấn
  về các hoạt động của Câu lạc bộ
 • Được tham gia vào các chủ trương, phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 9: Thể thức vào Câu lạc bộ và ra khỏi Câu lạc bộ

1. Thể thức vào CLB:

 • Người muốn vào CLB tán thành qui chế hoạt động của Câu lạc bộ phải tự nguyện làm
  đơn theo mẫu gửi Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Ban Chủ nhiệm CLB xem xét ra quyết định kết nạp vào Câu lạc bộ theo điều 6
  chương III của qui chế hoạt động Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng.

2. Thể thức ra CLB:

 • Hội viên muốn ra khỏi Câu lạc bộ tự nguyện làm đơn xin ra khỏi Câu lạc bộ gửi Ban
  chủ nhiệm
 • Ban Chủ nhiệm CLB xem xét quyết định, người ra khỏi hội phải trả lại thẻ hội viên.

Chương IV
TỔ CHỨC, TÀI CHÍNH, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 10: Tổ chức Câu lạc bộ

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng có các ban chuyên môn như sau:
– Ban công tác Hội viên
– Hội đồng nghệ thuật
– Ban kiểm tra
– Ban hoạt động phong trào

Điều 11: Đại hội

 • Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng là Đại hội toàn thể hội
  viên. Đại hội tổ chức thường kỳ 5 năm 2 lần, Đại hội bất thường khi có 2/3 số hội viên yêu
  cầu.
 • Đại hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
  . Kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ và quyết định nhiệm
  vụ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ đến.
  . Bầu ban chủ nhiệm Câu lạc bộ; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ bầu Chủ nhiệm và các phó
  chủ nhiệm, các ban chuyên môn của Câu lạc bộ.
  – Thông qua hoặc sửa đổi qui chế hoạt động (nếu có 2/3 hội viên đề nghị).

Điều 12: Ban chủ nhiệm

 • Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ giữa hai nhiệm
  kỳ đại hội.
 • Số lượng ủy viên Ban chủ nhiệm do Đại hội ấn định và trực tiếp bầu.
 • Được bầu bổ sung Ban chủ nhiệm nhưng không được quá 1/3 số lượng ủy viên do Đại
  hội bầu.
 • Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội và điều hành toàn bộ hoạt động
  của CLB giữa hai kỳ Đại hội.
 • Xem xét qui định thu nạp hội phí, và các vấn đề tổ chức khen thưởng – kỷ luật, kết
  nạp, xóa tên hội viên.

Điều 13: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ

 • Chủ nhiệm do Ban Chủ nhiệm CLB bầu trong số các ủy viên đã trúng cử, chịu trách
  nhiệm toàn bộ hoạt động của Câu lạc bộ, chủ trì các cuộc họp BCN và các quyết định của
  CLB.
 • Phó chủ nhiệm do Ban Chủ nhiệm bầu, được chủ nhiệm phân công lãnh đạo một số
  mặt công tác của CLB, khi chủ nhiệm đi vắng, 1 phó chủ nhiệm được chủ nhiệm ủy quyền
  điều hành hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 14: Tài chính của Câu lạc bộ

 • Hội phí do hội viên đóng góp và các nguồn thu hợp pháp do phối hợp, tài trợ của các
  tổ chức, doanh nghiệp, của hội viên, và các khoản được trích từ giải thưởng, nhuận ảnh của
  hội viên.
 • Mức thu hội phí, hoặc trích từ tiền giải thưởng, nhuận ảnh do Hội viên thảo luận, biểu
  quyết thông qua.
 • Tài chính của CLB được báo cáo công khai tại các kỳ họp của CLB.
 • Tài chính của CLB được sử dụng vào các hoạt động, tổ chức giao lưu, thăm hỏi hội
  viên.

Điều 15: Khen thưởng – Kỷ luật

 • Hội viên có nhiều đóng góp xây dựng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng được biểu
  dương khen thưởng, và đề xuất cấp trên khen thưởng theo qui định (theo định kỳ hằng năm)
 • Hội viên vi phạm qui chế làm phương hại đến uy tín, danh dự của Câu lạc bộ theo
  theo mức độ vi phạm mà có hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo hoặc xóa tên khỏi Câu
  lạc bộ.
 • Hội viên không tham gia sinh hoạt 3 kỳ liên tiếp, không có lý do, không đóng hội phí
  6 tháng liên tục coi như không tham gia sinh hoạt, sẽ bị xem xét bãi miễn tư cách hội viên.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16:

 • Qui chế hoạt động của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng gồm 5 chương và 16 điều, đã
  được Đại hội Thành lập nhiệm kỳ I thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2013 và có hiệu lực thi
  hành theo quyết định của Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
 • Việc sửa đổi, bổ sung qui chế hoạt động của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng phải được
  Đại hội toàn thể hội viên thông qua, hoặc khi có 2/3 số lượng hội viên yêu cầu và phải được
  chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phê duyệt thi hành.
 • Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến
  thi hành qui chế hoạt động của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng đến hội viên.

Chủ tịch
Hồ Xuân Bổn

Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close