Thiên nhiên-Phong cảnh

Ảnh đẹp về thiên nhiên, cảnh đẹp xung quanh ta có thể là cây, hoa, đường phố, sông núi, biển cả